PHÂN BIỆT “YOU” & “ZAI”

Trong tiếng Trung, 又 và 在 là hai từ thường bị nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên, hai từ này có những ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

Ý nghĩa của 又 trong tiếng Trung

 • 又 có thể được dùng để biểu thị sự lặp lại của một hành động hoặc một sự kiện.
 • 又 có thể được dùng để biểu thị sự bổ sung của một ý nghĩa hoặc một sự vật, hiện tượng.
 • 又 có thể được dùng để biểu thị sự thay đổi của một trạng thái hoặc một tình huống.

Ý nghĩa của 在 trong tiếng Trung

 • 在 có thể được dùng để biểu thị sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng ở một địa điểm hoặc một khoảng thời gian cụ thể.
 • 在 có thể được dùng để biểu thị sự xảy ra của một hành động hoặc một sự kiện ở một địa điểm hoặc một khoảng thời gian cụ thể.

Sự khác biệt giữa 又 và 在

Sự lặp lại

Trong trường hợp biểu thị sự lặp lại của một hành động hoặc một sự kiện, 又 và 在 có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt sau:

 • 又 thường được dùng để nhấn mạnh sự lặp lại của một hành động hoặc một sự kiện, trong khi 在 thường được dùng để thể hiện sự lặp lại một cách bình thường.

Ví dụ:

 • 他又来找我了。 (Tā yòu lái zhǎo wǒ le.) – Anh ấy lại đến tìm tôi rồi. (Nhấn mạnh sự lặp lại của hành động)
 • 他每天都来找我。 (Tā měitiān dōu lái zhǎo wǒ.) – Anh ấy đều đến tìm tôi mỗi ngày. (Thể hiện sự lặp lại một cách bình thường)

Sự bổ sung

Trong trường hợp biểu thị sự bổ sung của một ý nghĩa hoặc một sự vật, hiện tượng, 又 và 在 cũng có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt sau:

 • 又 thường được dùng để bổ sung một ý nghĩa hoặc một sự vật, hiện tượng mới một cách đột ngột, trong khi 在 thường được dùng để bổ sung một ý nghĩa hoặc một sự vật, hiện tượng mới một cách từ từ.

Ví dụ:

 • 他又是老师,又是朋友。 (Tā yòu shì lǎoshī, yòu shì péngyǒu.) – Anh ấy vừa là giáo viên, vừa là bạn bè. (Bổ sung một ý nghĩa mới một cách đột ngột)
 • 他是老师,在学校工作。 (Tā shì lǎoshī, zài xuéxiào gōngzuò.) – Anh ấy là giáo viên, làm việc ở trường. (Bổ sung một thông tin mới một cách từ từ)

Sự thay đổi

Trong trường hợp biểu thị sự thay đổi của một trạng thái hoặc một tình huống, 又 và 在 cũng có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt sau:

 • 又 thường được dùng để biểu thị sự thay đổi một cách đột ngột và không mong muốn, trong khi 在 thường được dùng để biểu thị sự thay đổi một cách từ từ và mong muốn.

Ví dụ:

 • 他又变了。 (Tā yòu biàn le.) – Anh ấy lại thay đổi rồi. (Sự thay đổi đột ngột và không mong muốn)
 • 他现在在变得更好。 (Tā xiànzài zài biàn de gèng hǎo.) – Bây giờ anh ấy đang trở nên tốt hơn. (Sự thay đổi từ từ và mong muốn)

Ngoài ra, cần lưu ý đến vị trí của 又 và 在 trong câu. 又通常位于动词或名词之后,而在通常位于动词或名词之前。

Ví dụ:

 • 他又来找我了。 (Tā yòu lái zhǎo wǒ le.) – Anh ấy lại đến tìm tôi rồi. (又位于动词之前)
 • 他是老师,在学校工作。 (Tā shì lǎoshī, zài xuéxiào gōngzuò.) – Anh ấy là giáo viên, làm việc ở trường. (在位于名词之前)

Một số lưu ý khi sử dụng 又 và 在

 • Khi sử dụng 又 và 在 trong câu, cần lưu ý đến vị trí của các từ này trong câu.
 • Trong một số trường hợp, 又 và 在 có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý đến ngữ cảnh cụ thể để lựa chọn từ phù hợp.

Lưu ý về sự nhấn mạnh

Như đã đề cập ở trên, 又 thường được dùng để nhấn mạnh sự lặp lại, bổ sung hoặc thay đổi. Do đó, khi sử dụng 又, cần lưu ý đến ngữ cảnh cụ thể để xác định xem sự lặp lại, bổ sung hoặc thay đổi đó có được nhấn mạnh hay không.

Ví dụ:

 • 他又来了。 (Tā yòu lái le.) – Anh ấy lại đến rồi. (Không nhấn mạnh sự lặp lại)
 • 他又来找我了。 (Tā yòu lái zhǎo wǒ le.) – Anh ấy lại đến tìm tôi rồi. (Nhấn mạnh sự lặp lại)
 • Lưu ý về sự đột ngột

Như đã đề cập ở trên, 又 thường được dùng để biểu thị sự lặp lại, bổ sung hoặc thay đổi một cách đột ngột. Do đó, khi sử dụng 又, cần lưu ý đến ngữ cảnh cụ thể để xác định xem sự lặp lại, bổ sung hoặc thay đổi đó có diễn ra một cách đột ngột hay không.

Ví dụ:

 • 他又变了。 (Tā yòu biàn le.) – Anh ấy lại thay đổi rồi. (Không nhấn mạnh sự đột ngột)
 • 他突然变了。 (Tā túrán biàn le.) – Anh ấy đột nhiên thay đổi rồi. (Nhấn mạnh sự đột ngột)
 • Lưu ý về sự mong muốn

Như đã đề cập ở trên, 在 thường được dùng để biểu thị sự lặp lại, bổ sung hoặc thay đổi một cách từ từ và mong muốn. Do đó, khi sử dụng 在, cần lưu ý đến ngữ cảnh cụ thể để xác định xem sự lặp lại, bổ sung hoặc thay đổi đó có được mong muốn hay không.

Ví dụ:

 • 他现在在变得更好。 (Tā xiànzài zài biàn de gèng hǎo.) – Bây giờ anh ấy đang trở nên tốt hơn. (Mong muốn sự thay đổi)
 • 他变得更好了。 (Tā biàn de gèng hǎo le.) – Anh ấy trở nên tốt hơn rồi. (Không mong muốn sự thay đổi)

Hy vọng những lưu ý này sẽ giúp bạn sử dụng 又 và 在 một cách chính xác và hiệu quả. Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan